KJA 1.OLAĞAN KONGRE KARARLARI

 1. yy kadın özgürlük yılı olacağı gerçeğinden hareketle kongremiz özgür kadın felsefesiyle yaşamın her alanında ve örgütsüz tek bir kadın kalmayacak tarzda kendini örgütlemesini ve eyleme kavuşturmasını sağlayacak ideolojik, felsefik, politik, ekolojik kurumsallaşmalarını gerçekleştirerek bu hedefe ulaşmanın tespitini yapmış ve bu temelde aşağıdaki önerileri kongre delegasyonun kararlaştırması amacıyla geliştirmiştir.

1- Kongremiz kapitalist moderniteye alternatif bütün halkların yeni yaşam umudu olan demokratik modernitenin yaşamsallaştırdığı Rojava devrimini bütün ezilen halkların ve kadınların kazanımı olarak görür. Aynı zamanda kadın devrimi olmasından hareketle kongreyi Rojava devrimine atfedilmesini

2-  Kongremiz, her türlü gericiliğe karşı  Rojava’da gelişen devrimi bir kadın devrimi olarak selamlar;  daiş saldırıları sonucu harabeye dönen Koban’inin yeniden inşası  için  tüm  kadınları seferberlik ruhuyla Koban’inin inşa sürecine katılmaya çağırır.

3- Kongremiz Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü için her alanda mücadelenin yükseltilmesini ve kadının buna öncülük etmesini,

4- Kongremiz; Türkiye’nin demokratikleştirilmesi, Kürt sorununun demokratik çözümü için kadın özgürlük komisyonun kurulmasını ve gelişebilecek anlamlı müzakere sürecine aktif katılımının sağlanmasını,

5- Kadınların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlardaki problemlerini tespit etmek ve çözüm geliştirmek için saha araştırmaları yapmak ve bilgi- belge envanteri oluşturmasını; bilgi merkezi kurulmasını

6- Kadınların her alanda eğitimlerini ve kişisel gelişimlerini sağlayabilmek için akademiler açılmasını sağlamak, genel akademilerde kadın devreleri yapılmasını

7- Dünya kadın mücadelesinin kazanımı olan CEDAW, istanbul sözleşmesi gibi uluslar arası sözleşmelerin uygulanmaması halinde takip raporlarının hazırlanması ve bunun için çalışma yürütülmesini ve Türkiye’nin kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele kapsamında imzaladığı uluslar arası sözleşmelerin gereğini yerine getirmesi ve bu çerçevede yasal düzenlemelerin yapılması için Türkiye kadın hareketleriyle ortak etkin mücadele yürütülmesini karar altına alınmasını

8- Kuzey Kürdistan kadın mücadele tarihinin yazılmasını

9- Her alanın kendi bilgi- işlem ve arşivleme çalışmalarını yürütmesini ve Kadın müzesinin Amed te oluşturulmasını

10-  Kongremiz, daişin zorla alı koyduğu kadınların özgürleştirmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde kamuoyu oluşturma, ilgili kurumları harekete geçirmek çalışmalar yürütülmesi ve diplomatik faaliyetler geliştirmesini

11-  Kongremiz, kadının fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar görmesiyle sonuçlanan her türlü tehdit, baskı ve şiddet eylemlerine karşı tüm yaşam alanlarına dair çalışmaların yürütülmesini kampanyalar örgütlemesini, ilgili kurumsallaşmalara gidilip mevcut olanların geliştirilmesini,

12-  Kongremiz, daiş vahşetinden kaçarak göç etmek zorunda kalan başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere tüm halklara her türlü sosyal, kültürel, psikolojik destek sunulması, ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütmesini bu anlamda ilgili kurumlarla ortak çalışmanın esas alınmasını.

13- Kongremiz idam cezasını bir insanlık suçu olarak tanımlar. rojhılatta idama karşı başlatılan kadın kırımı ve idama hayır kampanyasını desteklenmesini, bu çerçevede her türlü eylem etkinliğin düzenlenmesini.

14- Kongremiz kadına yönelik her türlü şiddeti insanlık suçu olarak tanımlar. Recm, kadın sünneti, berdel, muta evliliği, çocuk yaşta evlilik, kadın katliamları, taciz tecavüzleri ve cinsiyet ayrımcılığını kadın kırımı olarak niteler. Tüm kadın kırımlarına karşı her türlü eylem, etkinlik, kampanya düzenlenmesini,

15-Kendini savunmak meşru ve doğal bir haktır. Bu nedenle Kongremiz, kadının bedenine, kimliğine,  yaşamına dönük yapılan her türlü saldırılara karşı kendini savunma, koruma, örgütleme mekanizmalarının oluşturulmasını,

16–Kongremiz kadın özgürlük mücadelesine karşı, devlet politikası olarak yürütülen asker, polis, korucu taciz ve tecavüzlerini savaş suçu olarak görür ve tüm taciz ve tecavüz davalarında da kadının yanında yer almasını ve bunun için aktif mücadele etmesini,

17- 8 Mart’ta Kürdistan da startı verilecek dünya kadın yürüyüşünün uluslar arası kadın ortaklaşmasına evrilmesi için örgütlülüğün büyütülmesini,

18-AKP hükümeti devletin en temel yapı taşı olan aileyi kendi iktidarını sağlamlaştırmak adına kadının yaşam alanlarına karşı geliştirdiği her türlü saldırıyı durdurmak için demokratik ailenin hedeflenmesini

19-Türkiye kadın hareketiyle ortak mücadele hattını belirleyecek örgütsel mekanizmaların oluşturulması için seçilecek olan meclise sorumluluk verilmesini

20-Kongremiz anadilin yaşam dili haline gelmesi için yapılan tüm çalışmalarda kadınların öncülük yapmasını

21-Kongremiz başta hasta ve kadın tutsaklar olmak üzere tüm tutsakların özgürlüğü için aktif mücadelenin yürütülmesini,

22-Kongremiz; kadın tarihinin açığa çıkarılması ve yeniden yazılması için her türlü akademik çalışmanın ve kurumsallaşmanın planlamasını;

23- Kongremiz; Devletin özelde Kürdistan da genelde toplumsal muhalefetin gelişimini engellemek için geliştirdiği madde bağımlılığı ve fuhuş politikalarına karşı etkin mücadele yürütülmesini ve ilgili kurumsallaşmalara gidilmesini,

24- Kongremiz AKP iktidarının ve cemaatlerin, dini siyasete alet eden ve bunu daha çok kadın üzerinden geliştiren kirli politikalarını teşhir ederek İslamiyetin demokratik çizgisinin desteklenmesi için çalışma yürütülmesini

25- Kongremiz; sağlığın toplumsallaşması tüm iktidar ve bağımlılık ilişkilerinden özgürleştirilmesi kadın eliyle olacağı ilkesinden hareketle, modern tıbbın kadından çaldığı yetenek ve yaşam bilgisini tekrar kadına teslim etmek ve sağlığın toplumsallaşması için kadın sağlık hareketinin örgütlendirilmesini,

26-Kongremiz; inanç ve kültür eksenli yürütülen çalışmalarda ve kurumlarda özgün kadın örgütlülüğünün daha da güçlendirilmesi için çalışmalar yürütmesini,

27-Kongremiz; ilk ziyaretini geniş katılımla Kobani’ye gerçekleştirmesini,

28-Kongremiz;  ideolojik, örgütsel ve eylemselliğe dair alacağı her türlü kararın uygulanmasında jineoloji perspektifini esas almasını ve bu yönlü kurumlaşmalara gidilmesini;

Karar altına alır.

EKONOMİYE DAİR:

 1. Hükümetin sosyal güvenlik politikaları ile kadını, engellilere, yaşlılara ve çocuklara bakan ve ucuz, kaçak sosyal güvencesiz işçi olarak çalıştırılmasına karşı kampanya yapılması ve bunun için her türlü fiili ve uluslar arası sözleşmelerin gereği için mücadele yürütülmesini,
 2. Kadının görünmeyen ev içi emeğinin ve bakım işleri vb. toplumsallaştırılması için başta yerel yönetimler olmak üzere gerekli kurumsallaşmaların sağlanmasını (kreş, ortak mutfak vb.)
 3. Kadının ekonomiye doğrudan katılımı için farklı alanlarda kadın komünlerinin ve kooperatiflerinin kurulması ve demokratik ekonominin geliştirilip tüm alanlarında kadının doğrudan katılımı için eşit temsiliyet ilkesinin esas alınmasını
 4. Kadının ekonomi perspektifini belirleyeceği, kadın ekonomi konferansının 1 yıl içerisinde düzenlenmesini
 5. Boşaltılan köylerde tarımsal üretim alanlarının komün bilinci ile yeniden geliştirilmesi ve kadının bu alanda sahip olduğu doğal bilginin görünür olduğu üretim alanlarının geliştirilmesi için model oluşturacak özgün kadın komün ve kooperatiflerinin geliştirilmesini;
 6. Mevsimlik işçiliğin önlenebilmesi için yerel ekonomi alanlarının gelişiminin sağlanması ve Kürdistan’da tarıma elverişli topraklarda bölgeye özgü ürünlerin üretilmesinin teşvik edilmesi, aile çiftçiliğinin desteklenmesi; ancak Mevsimlik işçilik gibi sömürü sistemlerinde kadın, etnik ve sosyo-ekonomik durumunun yanında kadın olarak da sömürülme gerçeğinden hareketle uzun vadede mevcut mevsimlik tarım işçisi kadınların örgütlenmesi, çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi için çalışmaların yürürtülmesini
 1. Kadınların ekonomik yaşama katılımında ihtiyaç duydukları finansmanı karşılayacak bir fon mekanizmasının ilgili kurumlarca oluşturulması ve alternatif olarak kullanım değerine öncelik verilmesini;
 2. Mevcut bütçelerde kadınların ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaların yapılması için yeterli kaynak ayrılmamaktadır. Bu nedenle Merkezi ve yerel yönetim bütçelerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçelemeye geçilmesi için çalışmaların yapılmasını ;

Karar altına alır.

YEREL YÖNETİMLERE DAİR:

 • Yerel yönetimlerde kadınların eşit temsile dayalı katılımını sağlayan eşbaşkanlık sistemine karşı devletin redci yaklaşımlarına karşı hukuki, yasal ve ideolojik mücadelede israrlı olunması ve uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların  yürütülmesini
 • Yerel kaynaklar üzerinde karar alma süreçlerinde kadınların yer alması, kent mekan planlamasında kadın, yaşlı, engellilerin yer alması, tüm dinamiklerin yaşamını kolaylaştıracak kadın merkezli kentlerin hızla hayata geçirilmesi; ortak yaşam alanlarının tamamının kadın bakış açısı ile dönüştürülmesini
 • Kadının fiziki,sosyal ekonomik ve zihinsel olarak kendini irade kılabileceği eğitebileceği üretebileceği ve güvenliğini sağlayabileceği ,diğer kadınlarla birlikte alternatif bir yaşamı örebileceği kadın özgür yaşam alanlarının oluşturulması  için çalışmalar yürütülmesi; bunun için  çalışmaların  yaygın olarak bu yıl içinde başlatılmasını;
 • Genelde yoksullukla mücadele, özelde kadın emeğinin görünür kılınmasını ve kadınların ekonomik hayata katılımının ve istihdamının arttırılmasını sağlamak için kadın kooperatifleşmesinin desteklenmesi ve hizmet alımlarında yerel yöntimlerin bu kooperatiflere öncelik tanınmasını
 • Avrupa yerel ve bölgesel belediyeler konseyi (CEMR)bünyesinde oluşturulan yerel yaşamda kadın erkek eşitliği şartnamesi DBP ye bağlı tüm belediyeler tarafından imzalanma kararı hayata geçirilecektir. Kongremiz yerel yönetimlerimizin aldığı bu kararın desteklenmesini

Karar altına alır.

KÜLTÜR-SANATA DAİR

 • Kürdistan ulusal kadın kültür-sanat, edebiyat konferansının yapılmasını,
 • Kürdistanlı kadın sanatçıların ortak üretimlerde bulunmak ve dayanışmak amacıyla yılda bir kadın festivalinin düzenlenmesini ve çeşitli kültürel- sanatsal aktivitelerin gerçekleştirilmesini,
 • Kürdistan kadın mücadelesini konu alan filmlerin ve belgesellerin yapılmasını,

Karar altına alır.

BASIN ALANINA DAİR

1-Kadın basının geliştirilmesi için Heviye jin dergisi ve Jinha haber ajansı başta olmak üzere kadınların çıkardığı yayınların desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışmaların yaygınlaştırılmasını,

2-Kürt kadın mücadele tarihinin belgeselinin yapılmasını,

Karar altına alır.

31-01/ şubat  2015